Наукові публікації співробітників Центру

Вибрані публікації Срібняка І.В.:

 Османістика

 Історія ЗМІ країн Далекого Сходу (Японія, Корея, Китай)

Архівістика (про особовий архів Омеляна Пріцака)

 Наукові публікації Сидорчук Т.М.:

 Омелян Пріцак та його архівна колекція

Юдаїка

Музеєзнавство

 

Вибрані публікації Срібняка І. В.

Османістика

1. Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні взаємини в історичній ретроспективі // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету / Гол. ред. І.В.Срібняк. – К., 2006. – Вип.1. – С.10-21.

2. Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських посад // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В.Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип.4-5. – С.93-109.

3. EX ORIENTE LUX (Рец. на: Чухліб Т. Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років. – К., 2010. – 446 с.) // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В.Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип.4-5. – С.271-273.

4. Гвардія османських султанів у ХІV-ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин) // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД; [редкол.: С.Г.Кулешов (голов. ред.) та ін.]. – К., 2010. – Т.18. – С.134-137.

5. Яничарський корпус османської армії (1362 р. – кінець ХVІ ст.) // Україна у Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії НАН України, 2010. – Вип.9-10. – С.26-41.

6. Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2011. – № 1. – С.106-112.

7. Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (ХІV-ХV ст.) // Східний світ. – К., 2011. – № 1. – С.89-98.

8. Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи корпусу капикулу в структурі османського війська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2011. – Вип.17. – С.306-317.

9. Перші періодичні видання в Османській імперії // Сучасні тенденції сходознавства. Матеріали І-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2011 р. – Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2011. – С.129-133.

10. Військова та державотворча діяльність перших османських султанів // Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. – Рівне, 2011. – С.143-146.

11. Виникнення та основні тенденції розвитку османської періодики (друга третина ХІХ ст.) // Учёные записки Таврического национального университета им. В.В.Вернадского. Серия «Филология, социальные коммуникации». – Симферополь, 2011. – Т.24(63). – № 3. – С.203-208.

12. Військово-морські сили Османської імперії (ХV – початок ХІХ ст.) // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б.Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту / Голов. ред. І.В.Срібняк. – К., 2012. – Вип.6. – С. 137-140 (у співавторстві з Р.В.Дудар)

 Історія ЗМІ країн Далекого Сходу (Японія, Корея, Китай)

1. Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.) // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія» / Київ. нац. лінгв. ун-т; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія»; Гол. ред. І.В.Срібняк. – К., 2007-2008. – Вип.2-3. – С.160-175.

2. Основні тенденції розвитку японської преси (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) // Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філологічних наук, професора О.К.Романовського. – К., 2008. – С.287-293.

3. Становление и развитие периодики в Корее (конец ХІХ – 90-е гг. ХХ ст.) // Мугунхва: периодическое издание Корейского культурного центра. – К., 2009. – № 7 (март-май). – С.25-30.

4. Газетно-журнальна періодика Японії (1861-2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип.28. – С.295-301.

5. Відображення ідеологічного протистояння в Китаї на шпальтах газети «Женьмінь жибао» (1950-ті рр.) // Світові стандарти сучасної журналістики: Зб. наук. праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НаУКМА; відп. ред. Т.Г. Бондаренко, С.М. Квіт. – Черкаси: Видав. Чабаненко Ю., 2010. – С.425-429. (у співавторстві з О.В.Молчановою).

6. Сучасний медійний простір Японії (загальна характеристика та перспективи розвитку) // Мовні і концептуальні картини світу. Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Удосконалення методики викладання японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес». – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип.35. – С.321-324. (у співавторстві з О.В.Молчановою).

7. Газетно-журнальная периодика в Китае: становление, информационное обеспечение, основные тенденции развития // Пути Поднебесной. Сб. науч. трудов. Вып.ІІ. / Ред. кол. А.Н.Гордей (отв. ред.), Лу Гуйчэн (зам. отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2011. – С.396-402.

   8.Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип.40. – С.334-339.

Архівістика (про особовий архів Омеляна Пріцака)

1. Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації та класифікації // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В.Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип.4-5. – С.55-59.

2. Наукова спадщина Омеляна Пріцака в Київському університеті // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В.Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип.4-5. – С.263.

3. Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД; [редкол.: С.Г.Кулешов (голов. ред.) та ін.]. – К., 2011. – Т.19. – Кн.1. – С.47-50.

4. Історія опрацювання архіву Омеляна Пріцака в Могилянці (2007-2012): первісне упорядкування, реалізація нової схеми каталогізації, створення електронного опису / Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Острог, Національний університет «Острозька академія», 27-28 вересня 2012 р.), в друці.

5. Науковий потенціал архівної колекції Омеляна Пріцака для розвитку сходознавчих студій в Україні / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження проф. В.Я.Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Ізраїль), (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Посольство Держави Ізраїль в Україні, Дипломатична академія при МЗС України, 19-20 жовтня 2012 р.), в друці.

 

Наукові праці кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака СидорчукТ. М.

О.Пріцак та його архівна колекція

  1.Штрихи до портрету вченого //Українська орієнталістика. Зб. наук. праць викл. та студ. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака. – К., 2009-2010. – Вип.4-5. – С.45-48.

  2. До питання збереження документів факсимільного зв’язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву академіка Омеляна Пріцака) // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку» / Національний науково-дослідний реставраційний центр України. – Київ, 2011. — С. 387–389.

 3.Систематизація та науковий опис особистих колекцій ( на прикладі колекції академіка О.Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» // Жовківські читання 2011. Збірник статей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі». – Львів.: Видавництво «РАСТР-7», 2011. – С.32-37.

 4.Особисті та наукові документи А.Кримського в архіві О.Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні // XV сходознавчі читання А.Кримського. До 140-річчя А.Ю.Кримського та 20-ї річниці Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К. - 2011. – С.191-193.

 5.Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних вчених ( на прикладі роботи з особистим архівом Омеляна Пріцака) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України. УНДІАСД; [редкол.: С.Г.Кулешов (голов. ред.) та ін.]. - К., 2011.- Т. 19, кн 1. - С.100-112.

 6. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О.Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія») //XVI сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 2012. – С.63-65.

 7.Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака (подано до друку: м. Київ. Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України. УНДІАСД; [редкол.: С.Г.Кулешов (голов. ред.) та ін.]).

 8.Взаємини Омеляна Пріцака і Ярослава Дашкевича на тлі епохи: на матеріалах архіву О.Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / Матеріали міжнародної конференції «Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на початку XXI ст.: до 85-ліття проф. Ярослава Дашкевича» (подано до друку: Львів. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. Львівське відділення).

 9. До історії дослідження стародавньої назви Києва в українській історичній науці (на матеріалах ранньої творчості Омеляна Пріцака) ( подано до друку: Київ. Пам’ятки: археографічний щорічник /Держкомархів, УНДІАСД; редкол.: С.Г.Кулешов (гол. ред.) та ін.).

 

 Юдаїка

 10.Огляд особового фонду колекціонера. мистецтвознавця Максиміліана Гольдштейна в Центральному державному історичному архіві м. Львова // Українська орієнталістика. Зб. наук. праць викл. та студ. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака. – К., 2009-2010. – Вип.4-5. – С.248-257.

 11.Максиміліан Гольдштейн: останні роки життя колекціонера і музеєзнавця (за документами Державного архіву Львівської області) // Українська орієнталістика. — №. 7. — К.: Видавничий дім «КМ Aкадемія», 2011. – С.355-374.

 12. Еврейский музей во Львове: к истории создания и культурной деятельности» /Научные труды по иудаике. Материалы XVIII Международной ежегодной конференции по иудаике. Академическая серия. Выпуск 34. – Москва.: Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах «СЭФЕР», 2011. – Т.1.- С.443-473.

 13. Колекція ритуального срібла Єврейського музею у Львові: джерелознавчий аспект ( за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова) //Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво погляд крізь віки». – Київ, Музей історичних коштовностей України, 14-16 листопада 2011р. – К., 2012. – С.175-186.

 

Музеєзнавство

 14.Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»: досвід ревіталізації військово-промислового об’єкту //Технічні музеї як інструмент збереження історичної спадщини і важливий елемент розвитку світової цивілізації. Збірник наукових праць міжнародної конференції. – Донецьк - Єнакієво, 2010. - С.133-135.